Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige algemene voorwaarden gelden tot nader order , onverminderd het bepaalde in artikel 3 dezes , niet alleen ten behoeve van de vennootschap, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust en zijn  op iedere door de vennootschap aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten, waarbij de vennootschap de bevoegdheid behoudt tot tussentijdse wijziging.
 2. de Loos & Schrijver, advocaten B.V. (“de vennootschap”) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur.
 3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap. Dit geldt ook wanneer de cliënt zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
 4. De opdrachtgever vrijwaart de vennootschap tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen , die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 5. De vennootschap zal zich inspannen te voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de cliënt.
 6. Tenzij tussen partijen anders overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief, vermeerderd met verschotten.
 7. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door de vennootschap ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en dergelijke)
 8. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door de vennootschap periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert ,  het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
 9. De vennootschap is , tenzij anders overeengekomen, bevoegd om ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor bedoelde basisuurtarief te wijzigen.
 10. Pro Deo zaken: indien de opdrachtgever in aanmerking komt voor een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand, zal deze aangevraagd worden, tenzij de vennootschap om haar moverende redenen niet bereid is de opdracht op basis van een toevoeging in behandeling te nemen, in welk geval op declaratiebasis zal worden gewerkt.
 11. Alle bedragen zijn altijd exclusief de verschuldigde omzetbelasting en exclusief verschotten.De verschotten worden separaat in rekening gebracht.
 12. Ter dekking van kantoorkosten ( zoals porti, telefoon, fax- en kopieerkosten e.d.) zal forfaitair een percentage van 5 % van het honorarium in rekening worden gebracht.
 13. Abonnementen: op aanvraag kan op nader door de vennootschap op te geven voorwaarden een jaar-abonnement terzake van rechtsbijstand gesloten worden.
 14. Niet tijdig afgezegde afspraken: bij niet-tijdig ( -niet binnen 24 uur -)  afgezegde afspraken, wordt  € 50,= excl. BTW verschuldigd en in rekening gebracht.
 15. Archivering: na afwikkeling van de zaak zal het dossier door de vennootschap gearchiveerd worden en bewaard worden gedurende minimaal 5 ( vijf ) jaar althans de wettelijke bewaartermijn. Bij het opvragen van een dossier uit het archief wordt € 50,= excl. BTW in rekening gebracht.
 16. Betalingscondities: alle nota’s dienen binnen 8 dagen betaald te worden. Bij niet-tijdige betaling wordt tevens aanspraak gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente, ingaande de dag waarop de rekening betaald had moeten worden tot en met de dag van integrale betaling, alsmede administratiekosten, alsmede verdere incassokosten.
 17. De vennootschap declareert maandelijks.
 18. Bij niet-tijdige betaling is de vennootschap gerechtigd de openstaande vordering te registreren bij CARDEC B.V. ( www.cardec.nl ) te Wassenaar conform de voorwaarden en condities van Cardec.
 19. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd als hierna gespecificeerd.
 20.  Indien een declaratie niet binnen de betaaltermijn wordt voldaan kan de vennootschap ,  nadat deze de opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten.
 21. Betaling van de door De Loos & Schrijver Advocaten BV gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen acht (8) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.
 22. Indien de opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat er sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW, alles te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
 23. De buitengerechtelijke incassokosten conform de B.I.K. (Besluit Incasso Kosten) zijn als volgt:
   - Minimumtarief € 40,00
   - 15% over eerste € 2.500,00
   - 10% over volgende € 2.500,00
   - 5% over volgende €  5.000,00
   - 1% over volgende € 190.000,00 
   - 0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00 
 24. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
 25. De vennootschap is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 26. De vennootschap kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 27. De vennootschap kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
 28. Door de vennootschap wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voorzover de door de vennootschap verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op een uitkering geeft, en slechts tot maximaal het bedrag dat daadwerkelijk door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 29. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.000,=.
 30. De vennootschap zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren met de cliënt overleggen en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De vennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, terwijl de vennootschap door de cliënt gemachtigd is eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden.
 31. De vennootschap is deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, terwijl deze regeling op de dienstverlening van toepassing is. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Daarbij dient de klager een klacht binnen drie maanden nadat klager kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, eerst aan de behandelend advocaat.
 32. De vennootschap zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan de klager bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht.
 33. Indien dit tot geen bevredigende oplossing leidt zal de klacht voorgelegd worden aan een advocaat-kantoorgenoot werkzaam bij de vennootschap.De klachtenregeling van de vennootschap zoals deze geldt bij het indienen van de klacht, dient bij de behandeling van de klacht als leidraad.
 34. Mochten de bezwaren daarna nog steeds niet bevredigend opgelost zijn, dan kan klager een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Deze weg staat voor klager ook open wanneer de vennootschap niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.Klachten kunnen tot twaalf maanden na de schriftelijke reactie van de vennootschap ingediend worden bij de Geschillencommissie Advocatuur, waarna deze mogelijkheid is vervallen.
 35. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij die commissie.
 36. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in een bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de vennootschap wendt tot de gewone rechter.
 37. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.
 38. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,= . Hogere schadeclaims kunnen uitsluitend voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer de hoogte van de claim beperkt wordt tot € 10.000,= en de klager schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 39. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,= .  Dit betekent dat de klager in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,= geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 40. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter.
 41. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
 42. De rechtsverhouding tussen de cliënt en de vennootschap is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen voorzover deze niet vallen onder de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur,  zullen uitsluitend, ter keus van de vennootschap, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 43. Deze algemene voorwaarden zijn op 10 februari 2017 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 2017/15.  De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de website alwaar zij kunnen worden geraadpleegd.

7 februari 2017

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS